Skip to content

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Vietnamese English
Tiện ích
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Bạn đang ở: Trang chủ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
1 CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021 90
2 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN 155
3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền 122
4 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 108
5 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 113
6 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kinh Doanh 158
7 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chức vụ Thư ký HĐQT 129
8 Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chức vụ Thư ký HĐQT 105
9 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 281
10 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 253
11 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CP CẢNG THỊ NẠI 308
12 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020 241
13 BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 305
14 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 344
15 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 328
16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM 2020) 362
17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN 405
18 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 382
19 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (NĂM 2020) 534
20 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN 582
21 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020-2025) 622
22 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020-2025) 605
23 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2020-2025) 597
24 Công bố công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 688
25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM BÁO CÁO 2019) 800
26 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 741
27 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ II (2020-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI 713
28 Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2019 830
29 Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. 797
30 CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG. CHI CỔ TỨC 2018 899
31 CÔNG BỐ THÔNG TIN 887
32 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 1240
33 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 968
34 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM BÁO CÁO 2018) 1101
35 Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 882
36 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 884
37 THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 918
38 Cảng Thị Nại công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát 956
39 Công bố thông tin Trưởng Ban kiểm soát từ nhiệm 850
40 Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Đầu tư và phát triển dự án 998
41 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông là người liên quan 934
42 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông là người liên quan 906
43 Thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 886
44 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 836
45 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2018 906
46 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 1020
47 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 976
48 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 811
49 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 904
50 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 916
51 Công bố thông tin, thông báo và Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 792
52 Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại công bố thông tin 866
53 Cảng Thị Nại thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 840
54 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 814
55 Thông báo chốt danh sách cổ đông chi cổ tức còn lại của năm 2016 849
56 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và Nghị quyết kỳ họp thứ 14 của Hội đồng quản trị Công ty 863
57 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 833
58 Cảng Thị Nại thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 784
59 Thông báo xác nhận người sở hữu chứng khoán 825
60 Cảng Thị Nại thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 829
61 Cảng Thị Nại thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 878
62 Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng quản trị 836
63 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 884
64 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền 813
65 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 871
66 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 967
67 Cảng Thị Nại công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát 896
68 Cảng Thị Nại công bố thay đổi nhân sự chủ chốt 1031
69 Báo cáo thường niên năm 2016 1032
70 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016 1020
71 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 848
72 Cảng Thị Nại thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (Thay cho thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 28/2/2017) 903
73 Cảng Thị Nại thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 841
74 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI NĂM 2016 999
75 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty trên sàn UPCOM 1104
76 Công bố thông tin mã chứng khoán được cấp của công ty cổ phần Cảng Thị Nại 985
77 Công bố thông tin mã chứng khoán của công ty cổ phần Cảng Thị Nại 794
78 Cảng Thị Nại thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch trên sàn UpCom 784
79 Công bố thông tin thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 847
80 Công bố thông tin Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm 1008
81 Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 929
82 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 1076
83 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 923
84 Báo cáo thường niên năm 2015 882
85 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 924
86 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 939
87 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Thường trực Công ty 1058
88 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 925
89 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 810
90 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 1073
91 Nghị quyết HĐQT về việc kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty 1533
92 Nghị quyết HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm ông Trần Công Triệu - Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 1442
93 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1274
94 Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật 1515
95 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1120
96 THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 1386
97 Thông báo chi trả cổ tức năm 2014 1263
98 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 1318
99 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ II (2015 - 2020) 1311
100 Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Nhiệm kỳ II (2015 - 2020) 1254
101 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 1432
102 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 1230
103 Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại 1255
104 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1205
105 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1250
106 Thông báo đăng ký mua cổ phiếu khối lượng lớn 1250
107 Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại 1101
108 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 1110
109 Báo cáo thường niên năm 2014 1060
110 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 1071
111 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 1037
112 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 2 1074
113 Quyết định Phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP cảng Thị Nại 1387
114 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 1697
115 Thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại 1785
116 Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Công ty 1795
117 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 1799
118 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người có liên quan 1716
119 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người có liên quan 1593
120 Thông báo chi trả cổ tức năm 2013 2786
121 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 2709
122 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 2898
123 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 2666
124 Báo cáo thường niên năm 2013 2753
125 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 2698
126 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 2991
127 Thay đổi nhân sự của Ban điều hành Công ty 2843
128 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty 3947
129 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 3531
130 Chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước tại Công ty 2967
131 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 2916
132 Báo cáo thường niên năm 2012 2912
133 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 4355
134 Thông báo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ 3020
135 Báo cáo thường niên năm 2011 3030
136 CBTT Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát 2957
137 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 4610
138 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 3082
139 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 1423
140 Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012 4033
 

MÔ TẢ :


v Vị trí Cảng: 13°46'N - 109°15'16"E

v Điểm đón trả hoa tiêu:

13°44'19"N - 109°15'16"E

v Luồng vào cảng dài: 6Km.

v Độ sâu: -11 m (Hải đồ)

v Mớn nước cao nhất tàu ra vào: -13.8m

v Năng lực tiếp nhận: Tàu 30.000 DWT

 

http://bdsthanglong.com/chi-tiet/48/ban-chung-cu-102-truong-chinh-kinh-do/430.htmlhttp://namkhoa.info/

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTất cả43689970

Hiện nay: 3 Khách trực tuyến
Ngày: 25 Tháng 1, 2022

Đối tác

Tìm kiếm