Skip to content

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Vietnamese English
Tiện ích
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Bạn đang ở: Trang chủ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Quan hệ cổ đông
1 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN 44
2 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền 30
3 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 14
4 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 16
5 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Kinh Doanh 12
6 Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chức vụ Thư ký HĐQT 11
7 Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chức vụ Thư ký HĐQT 13
8 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 191
9 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 135
10 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CP CẢNG THỊ NẠI 211
11 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020 158
12 BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 216
13 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 256
14 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 239
15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM 2020) 259
16 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN 268
17 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 297
18 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (NĂM 2020) 447
19 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN 489
20 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020-2025) 527
21 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ III (2020-2025) 514
22 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2020-2025) 518
23 Công bố công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 612
24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM BÁO CÁO 2019) 709
25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 655
26 THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ II (2020-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI 635
27 Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2019 751
28 Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019. 715
29 CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG. CHI CỔ TỨC 2018 820
30 CÔNG BỐ THÔNG TIN 808
31 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 1136
32 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 883
33 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (NĂM BÁO CÁO 2018) 1023
34 Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 806
35 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 811
36 THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 840
37 Cảng Thị Nại công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát 875
38 Công bố thông tin Trưởng Ban kiểm soát từ nhiệm 767
39 Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Đầu tư và phát triển dự án 925
40 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông là người liên quan 862
41 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông là người liên quan 833
42 Thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 816
43 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 767
44 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2018 835
45 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 945
46 HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 888
47 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 728
48 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 827
49 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 818
50 Công bố thông tin, thông báo và Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 716
51 Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại công bố thông tin 799
52 Cảng Thị Nại thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 770
53 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 732
54 Thông báo chốt danh sách cổ đông chi cổ tức còn lại của năm 2016 780
55 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và Nghị quyết kỳ họp thứ 14 của Hội đồng quản trị Công ty 786
56 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 753
57 Cảng Thị Nại thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 702
58 Thông báo xác nhận người sở hữu chứng khoán 745
59 Cảng Thị Nại thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 757
60 Cảng Thị Nại thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 802
61 Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng quản trị 759
62 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 812
63 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền 738
64 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 730
65 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 888
66 Cảng Thị Nại công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát 817
67 Cảng Thị Nại công bố thay đổi nhân sự chủ chốt 956
68 Báo cáo thường niên năm 2016 942
69 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016 931
70 Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 780
71 Cảng Thị Nại thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (Thay cho thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 28/2/2017) 836
72 Cảng Thị Nại thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 775
73 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI NĂM 2016 923
74 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty trên sàn UPCOM 1030
75 Công bố thông tin mã chứng khoán được cấp của công ty cổ phần Cảng Thị Nại 912
76 Công bố thông tin mã chứng khoán của công ty cổ phần Cảng Thị Nại 718
77 Cảng Thị Nại thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký giao dịch trên sàn UpCom 703
78 Công bố thông tin thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 776
79 Công bố thông tin Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm 929
80 Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 854
81 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 1009
82 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 861
83 Báo cáo thường niên năm 2015 814
84 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 856
85 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 867
86 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Thường trực Công ty 985
87 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 857
88 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 740
89 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 1005
90 Nghị quyết HĐQT về việc kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty 1463
91 Nghị quyết HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm ông Trần Công Triệu - Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Thị Nại 1367
92 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1201
93 Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật 1428
94 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1051
95 THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 1308
96 Thông báo chi trả cổ tức năm 2014 1189
97 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 1250
98 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ II (2015 - 2020) 1241
99 Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Nhiệm kỳ II (2015 - 2020) 1185
100 Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 1358
101 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 1161
102 Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại 1185
103 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1132
104 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 1175
105 Thông báo đăng ký mua cổ phiếu khối lượng lớn 1178
106 Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại 1031
107 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 1046
108 Báo cáo thường niên năm 2014 993
109 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 1003
110 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 969
111 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 2 1007
112 Quyết định Phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP cảng Thị Nại 1305
113 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 1626
114 Thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cảng Thị Nại 1716
115 Thông báo thay đổi thành viên HĐQT Công ty 1696
116 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 1729
117 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người có liên quan 1646
118 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn và người có liên quan 1522
119 Thông báo chi trả cổ tức năm 2013 2660
120 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 2582
121 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 2766
122 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 2544
123 Báo cáo thường niên năm 2013 2561
124 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 2569
125 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 2684
126 Thay đổi nhân sự của Ban điều hành Công ty 2710
127 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty 3785
128 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 3278
129 Chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước tại Công ty 2842
130 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 2788
131 Báo cáo thường niên năm 2012 2784
132 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 4162
133 Thông báo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ 2889
134 Báo cáo thường niên năm 2011 2901
135 CBTT Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát 2821
136 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 4417
137 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 2949
138 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 1349
139 Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012 3899
 

Đối tác

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay13
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTất cả43689980

Hiện nay: 12 Khách, 1 bots trực tuyến
Ngày: 28 Tháng 9, 2021