Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông năm 2018 In
Thứ ba, 12 Tháng 6 2018 07:00

Vui lòng xem file đinh kèm.

(Nhấn vào đây để tải)

* Đã cập nhật ngày 15/6/18

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 6 2018 02:56